Verantwoorden

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedTeam organiseren en ontwikkelen 1.2.jpeg

Verantwoorden

Het team verantwoordt de voortgang op haar doelen en de kwaliteit van het onderwijs extern, bv. aan ouders, werkveld, inspectie. Deze verantwoording wordt in principe aangeleverd door middel van bestaande documenten, zoals teamplan, analyses etc. Maar kan ook bestaan uit een presentatie, film of andersoortige uitleg.

Bekostiging

Een onderwijsteam heeft geen directe invloed op de wijze van bekostigen van het onderwijs. Er is een landelijk budget voor het hele mbo dat volgens een landelijke sleutel over de instellingen verdeeld wordt. Voor de daadwerkelijke omvang van de vergoeding voor een student zijn er wetten en regelingen, en mogelijk afspraken binnen de instelling.
In positieve zin kan het onderwijsteam invloed hebben op de financiering als het bijdraagt aan additioneel bekostigde activiteiten uit subsidie of financiering door externe partijen. Als een onderwijsteam onvoldoende let op het voldoen aan formele criteria zoals het tijdig en geldig ondertekenen van onderwijs- of bpv-verbintenissen of het compleet zijn van studentendossiers en onvoldoende de aanwezigheid van studenten borgt en registreert kan dat leiden tot vermindering of zelfs geheel wegvallen van de bekostiging voor de betrokken student(en).

Deze activiteit is onderdeel van:


(als vervolg)