Publiceren onderwijs en examenregeling

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod 2.0.jpeg

Publiceren onderwijs en examenregeling

Het onderwijs en examenreglement is het juridisch kader dat voor elke student de transparantie en betrouwbaarheid van het onderwijs- examenproces waarborgt. Het onderwijs en examenreglement moet bekend zijn bij de student en op bijvoorbeeld de website van de school staan. In het onderwijs en examenreglement staan de formele regels en afspraken waar iedereen die bij onderwijs, examinering en diplomering betrokken is, zich aan houdt. Er zijn regels en afspraken opgenomen over bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding, studiebegeleiding en studievoortgang, fraude, herkansingen, bewaartermijnen en klachten. Het gaat om formele, juridische afspraken en kaders.

Mogelijke substappen:
  1. Verzamel de(bijgestelde)visie en kaders van de opleiding, onderwijs en examenreglementen de verbeterplannen van vorig jaar.
  2. Bekijk of er, gezien de documenten, aanleiding is om het al bestaande reglement aan te passen.
  3. Pas het reglement aan of stel het reglement op. Gebruik hiervoor eventueel het servicedocument Handreiking inhoud examenreglement.
  4. Publiceer na vaststelling het onderwijs en examenreglement.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking opstellen OER Deze handreiking geeft tips en suggesties voor het opstellen van een OER voor opleidingen gebaseerd op de herziene dossiers.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Checklist evaluatie kaders stellen Checklist waarmee u de kaders kunt evalueren na afloop van het doorlopen van het procesgebied of de examencyclus.
Website.png Examentaken mbo 2017 - complete versie 2017 Publicatie van alle examentaken mbo op basis van wetswijziging WEB over examencommissies m.i.v 01-08-2016, versie 2017.
Website.png Handreiking verkorting van bekostigde mbo-opleidingen De handreiking is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van bekostigde mbo-scholen die met verkorte opleidingstrajecten maatwerk willen bieden aan studenten die al de relevante kennis-, werkervaring en/of cognitieve vaardigheden bezitten.
Website.png Handreiking verkorting van niet-bekostigde mbo-opleidingen De handreiking is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van bekostigde en niet-bekostigde mbo-scholen die met niet-bekostigde verkorte opleidingstrajecten maatwerk willen bieden aan studenten die al de relevante kennis-, werkervaring en/of cognitieve vaardigheden bezitten.
Website.png Handreiking: Keuzedelen Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: meer weten over certificaten Deze handreiking geeft een overzicht van de veel gestelde vragen over mbo-certificaten.
Website.png Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examinering In deze handreiking worden drie thema’s rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur beschreven: doorstroom bij aanvullende profieleisen in het basisdeel, anders opbouwen van traditionele stapelopleidingen en keuzedelen benutten bij doorstroom.
Website.png Handreiking: zelf keuzedelen ontwikkelen De handreiking kan gebruikt worden bij het uitwerken van een idee naar een keuzedeel en is dan ook bedoeld voor initiatiefnemers voor het ontwikkelen van keuzedelen. Deze handreiking is als leidraad te gebruiken bij de officiële documenten van SBB voor het indienen van een keuzedeel. Deze handreiking is gebaseerd op de procedures, die door SBB worden gehanteerd.
Website.png Hulpvragen visievorming examinering incl. voorbeelden Document met vragen die beantwoord kunnen worden bij het op- of bijstellen van de visie inclusief voorbeelden hoe mbo-scholen hiermee omgingen.
Website.png Informatie over: cross-overs Het experiment cross-overs biedt mbo-scholen en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.
Website.png Keuzedelen voorbereiding havo Deze handreiking gaat in op de keuzedelen die gebaseerd zijn op de vavo vakken op havo niveau.
Website.png Keuzedelen: facts and figures Na het lezen van deze publicatie weet u voldoende van keuzedelen om er binnen de scholen mee aan de slag te gaan en vanuit de nieuwe structuur de eerste stap richting vernieuwd onderwijs te maken.
Website.png Keuzedelen? Even spieken . . . Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de karakteristieken van de keuzedelen weer.
Website.png Kwalificatiestructuur mbo Link naar de website van SBB met alle kwalificatiedossiers en keuzedelen">Kwalificatiestructuur mbo.
Website.png Onderzoekskader 2021 Inspectie van het Onderwijs De volledige versie van het onderzoekskader 2021">Onderzoekskader 2021 Inspectie van het Onderwijs.
Website.png Overzicht: veelgestelde vragen taal en rekenen Deze handreiking is een naslagwerk en geeft antwoord op vragen van scholen over de relatie tussen de generieke en beroepsspecifieke taal- en rekeneisen.
Website.png Poster kritische succesfactoren Poster (A2-formaat) met de highlights van de juiste factoren voor goed examineren.
Website.png Stappenplan opstellen examenplan Dit document kan gebruikt worden als ondersteuning om te komen tot een goed gevuld examenplan.
Website.png Stappenplan van keuzedeel tot examenplan Dit document is te gebruiken bij het maken van een weloverwogen beslissing voor een examenvorm passend bij het keuzedeel.
Website.png Stappenplan: Omgaan met generieke en beroepsspecifieke eisen mvt in de herziene kwalificatiedossiers De handreiking is te gebruiken om de juiste afwegingen te maken en beslissingen te nemen en te onderbouwen rond de inrichting en uitvoering van de generieke en beroepsspecifieke examinering van de mvt.
Website.png Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Met de handreiking kan de mbo-school in kaart brengen welke partners van invloed zijn, welke veranderingen er ook bij deze partners gaande zijn en hoe de school hierop kan aansluiten bij het inrichten van het onderwijs voor de herziene kwalificatiestructuur.
Website.png Taalspel: generieke eisen koppelen aan beroepscontext Het mbo-team taalspel is gemaakt voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij taal en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.
Website.png Tutorial: analyse beroepstaaltaken Het overzicht beroepstaaltaken brengt in beeld waar het kwalificatiedosser integratiemogelijkheden biedt voor taal- en vakonderwijs. Deze tutorial helpt om te bekijken in welke mate het beroep zich leent voor gelijktijdige taal en vakontwikkeling.
Website.png Voorbeeld inhoudsopgave examenreglement Het examenreglement beschrjift de in acht te nemen voorschriften bij de examinering; van inschrijving tot en met diplomering.
Website.png Voorwaardelijke toetsing en examinering Deze handreiking gaat in op kaders en mogelijkheden rondom voorwaardelijke toetsing en examinering.