Plannen en roosteren

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren 2.0.jpeg

Plannen en roosteren

Het proces van plannen en roosteren is er op gericht dat op elk moment in het jaar studenten, docenten, leermateriaal, onderwijsspecifieke en generieke voorzieningen in de bedoelde samenstelling worden samengebracht zodat studenten hun leertaak kunnen uitvoeren of hun examen kunnen afleggen.
De componenten in de planningketen zijn onderwijsaanbod, plannen van inzet, bepaling van benodigde voorzieningen, de jaarkalender, beschikbaar (gemaakte) faciliteiten en werkverdeling. Deze onderdelen zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden soms elkaar: een deel van het roosterproces is iteratief van karakter. De planningketen levert roosters en examenplanningen op.

Onderwijsteams leveren input voor de processtappen in een aantal planningsstadia, maar ook ad hoc en incidenteel naar gelang zich de noodzaak voordoet.
Het procesgebied bestaat uit drie stadia, de meerjarenplanning, de jaarplanning en het rooster. De meerjarenplanning is een grofmazige planning over meerdere jaren heen, de jaarplanning is een minder grofmazige planning voor een schooljaar en het rooster is een specifieke planning voor een (bepaalde) periode.

De eerste stadia in het procesgebied worden doorgaans jaarlijks doorlopen. Het roosteren, publiceren van roosters en het beheren van de roosterwijzigingen kan dagelijks doorlopen worden.