Overzicht handreikingen main

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Landelijke servicedocumenten

Hier vindt u een lijst met landelijke servicedocumenten die behulpzaam kunnen zijn voor een onderwijsteam bij de invulling van de activiteiten en processen. Per procesgebied van de plaat zijn diverse documenten opgenomen. Deze kunt u downloaden en al dan niet aangepast inzetten in uw eigen school. De landelijke documenten zijn samen met experts vanuit de scholen ontwikkeld, of door het Kennispunt MBO in samenwerking met het ministerie van OCW en/of Inspectie van het onderwijs.
Indien er via de schooleigen omgeving is ingelogd, zijn de schooleigen documenten beschikbaar via het eigen schoolmenu en bij elk gekoppeld onderdeel.

[de kolommen kunnen op alfabetische volgorde gesorteerd worden]

ServicedocumentActiviteitProcesgebiedActiviteitenketen
Aanbesteding inkoop examendienstenVerwerven examensExamineren
Artikel: Onderwijstijd vraagt kwaliteit en geeft ruimteLongitudinale planning onderwijsinhoudOntwikkelen en voorbereiden
Basistekst over keuzedelen – voor studentenVoorlichten aspirantenWerven
Beveiliging digitale examensOntwikkelen en voorbereiden
Bewaartermijnen examengegevensDiplomerenDiplomeren en certificeren
Bpv protocolOpstellen bpv-verbintenisBpv organiseren
Checklist evaluatie kaders stellenOpstellen visie onderwijs en examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Checklist examensetting en afnameconditiesCheck afnameconditiesExaminerenExamenketen
Checklist verankering examinering talen en rekenenConstrueren examensOntwikkelen en voorbereidenExamenketen
Cohortenschema taal en rekenenMaken examenplan
Doorstromen met keuzedelenLeerroute bepalenOnderwijs uitvoeren
Examendeelnemers en de bpv-diploma-eisBesluiten om te diplomeren
Uitvoeren onderwijs intake
Inschrijven
Examineren
Examentaak ExamencommissieVaststellen resultaat examen
Construeren examens
Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Beoordelen examen
Examineren
Ontwikkelen en voorbereiden
Examenketen
Examentaak Managen examineringBesluiten om te diplomeren
Uitvoeren examen
Check afnamecondities
Examineren
Diplomeren en certificeren
Examentaak afnemen en beoordelenBeoordelen examen
Uitvoeren examen
Check afnamecondities
ExaminerenExamenketen
Examentaken mbo 2017 - complete versie 2017Maken examenplan
Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Op- en bijstellen handboek examinering
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Examineren in het buitenlandUitvoeren examenExamineren
Examineren studenten met extra ondersteuningsvraagMatchen aanmelding en examenaanbodExamineren
Handreiking : Exameninstrumenten vaststellen en werken met ‘drie routes naar een valide exameninstrument’Vaststellen examensExamineren
Handreiking examinering in de beroepspraktijkUitvoeren examen
Check afnamecondities
Examineren
Handreiking opstellen OERPubliceren onderwijs en examenregelingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Handreiking regeling cum laudeDiplomerenDiplomeren en certificeren
Handreiking verkorting van bekostigde mbo-opleidingenAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Handreiking verkorting van niet-bekostigde mbo-opleidingenAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Handreiking: KeuzedelenAnalyse aanbod keuzedelenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examensBesluiten om te diplomeren
Uitvoeren examen
Beheer voorzieningen
Examineren
Ontwikkelen en voorbereiden
Examenketen
Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijsAanmelden
Voorlichten aspiranten
WervenInschrijfketen
Handreiking: beoordelingsschaal bij keuzedelen i.h.k.v. de compensatieregelingOrienteren op mogelijkhedenExamenketen
Handreiking: bindend studieadviesBSA verstrekkenOnderwijs uitvoerenOnderwijsketen
Handreiking: examinering en keuzedelenMaken examenplan
Op- en bijstellen handboek examinering
Aanbodketen
Handreiking: keuzedelen en examinering?Maken examenplan
Bepalen selectie keuzedelen
Vrijstellingen verzamelen
ExaminerenExamenketen
Handreiking: kiezen van keuzedelen binnen slbBegeleidenOnderwijs uitvoeren
Handreiking: meer weten over certificatenAnalyseren omgeving
Vaststellen opleidingen aanbod
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examineringMaken onderwijsplan
Vrijstellingen verzamelen
Analyse kwalificatiedossier
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Onderwijs uitvoeren
Aanbodketen
Onderwijsketen
Handreiking: stappenplan en raamwerken examens keuzedelenConstrueren examensExaminerenExamenketen
Handreiking: zelf keuzedelen ontwikkelenAnalyseren arbeidsmarkt
Analyse aanbod keuzedelen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Hulpvragen visievorming examinering incl. voorbeeldenOpstellen visie onderwijs en examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschapConstrueren examens
Vaststellen examens
Ontwikkelen en voorbereidenExamenketen
Informatie over: cross-oversAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Keuzedelen voorbereiding havoBepalen selectie keuzedelen
Analyse aanbod keuzedelen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Keuzedelen: facts and figuresBepalen selectie keuzedelen
Analyse aanbod keuzedelen
Longitudinale planning onderwijsinhoud
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Ontwikkelen en voorbereiden
Aanbodketen
Keuzedelen? Even spieken . . .Bepalen selectie keuzedelen
Analyse aanbod keuzedelen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Keuzedelen? Even spieken …Longitudinale planning onderwijsinhoudOntwikkelen en voorbereiden
Kwalificatiestructuur mboAnalyseren kwalificatiestructuurVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Leeswijzer: herziene kwalificatiedossiersAnalyse kwalificatiedossierAanbodketen
Memorie van Toelichting wijziging (aanscherping) examencommissiesMaken examenplan
Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Op- en bijstellen handboek examinering
Model instellingsverklaringDiplomerenDiplomeren en certificerenExamenketen
Officiële schoolvakantiesJaarkalender vaststellenPlannen en roosteren
Onderzoekskader 2017 Inspectie van het OnderwijsMaken examenplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Overzicht gepubliceerde keuzedelenAnalyse aanbod keuzedelenAanbodketen
Overzicht: veelgestelde vragen taal en rekenenMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Poster kritische succesfactorenOp- en bijstellen visie en kaders examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Professioneel statuut mboProfessionele ontwikkeling teamledenTeam organiseren en ontwikkelen
Publicatie: Ruimte in regels in het mboOp- en bijstellen handboek examinering
Professionele ontwikkeling teamleden
Verantwoorden
Opstellen visie onderwijs en examinering
Bpv organiseren
Onderwijs uitvoeren
Aanbodketen
Regeling Standaarden examenkwaliteit mbo 2017Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Regeling aanvullende eisen toelating mbo.Check aanvullende eisenInschrijfketen
Relevant en representatief examineren: even spiekenConstrueren examensExamenketen
Servicedocument PraktijkovereenkomstOpstellen bpv-verbintenisBpv organiserenBpv-keten
Servicedocument: Passende examineringVastleggen zorgbehoefte
Matchen aanmelding en examenaanbod
Uitvoeren uitgebreide intake
Onderwijs uitvoeren
Examineren
Inschrijfketen
Stappenplan handboek examinering inhoudsopgaveOp- en bijstellen handboek examineringAanbodketen
Stappenplan omgaan met generieke eisen mvt in herziene dossiersOp- en bijstellen handboek examineringExamenketen
Stappenplan opstellen examenplanMaken examenplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Stappenplan van keuzedeel tot examenplanMaken examenplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Stappenplan: Omgaan met generieke en beroepsspecifieke eisen mvt in de herziene kwalificatiedossiersMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodOnderwijsketen
Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolomAnalyseren omgevingVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Taalspel: generieke eisen koppelen aan beroepscontextMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Team organiseren en ontwikkelen
Tips voor de begeleiding bij het kiezen van keuzedelen door studentenBegeleiden
Presenteren onderwijsaanbod
Onderwijs uitvoeren
Tutorial: analyse beroepstaaltakenMaken onderwijsplanVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodOnderwijsketen
Voorbeeld inhoudsopgave examenreglementOp- en bijstellen handboek examineringVaststellen en uitwerken opleidingen aanbodAanbodketen
Vooropleidingseisen mboControle toelatingsvoorwaardenInschrijfketen
Voorwaardelijke toetsing en examineringMaken examenplan
Maken onderwijsplan
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Waarderingskader en norm valide exameninstrumenten dekking basis- profieldeel en vakkennis en vaardighedenConstrueren examens
Vaststellen examens
Verwerven examens
Examineren
Ontwikkelen en voorbereiden
Examenketen
Website Kennispunt Onderwijs en Examinering mboExaminerenExamenketen
Website valideringexamens.nlBesluit inkoop of zelf construerenExamenketen
Website van de Inspectie van het OnderwijsVerantwoordenTeam organiseren en ontwikkelen
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)Team organiseren en ontwikkelenAanbodketen
Wettelijke beroepsvereistenDiplomeren
Analyse kwalificatiedossier
Diplomeren en certificeren