Overzicht handreikingen activiteitenketens

  Landelijke servicedocumenten bij Activiteitenketensiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hier vindt u een lijst met servicedocumenten die u ondersteunen bij het beter borgen van de kwaliteit van onderwijs en examinering. Per activiteitenketen van de Teamplaat Onderwijskwaliteit zijn passende checklists, evaluatie-instrumenten, rapportageformats, et cetera opgenomen. Deze kunt u downloaden en al dan niet aangepast inzetten in uw eigen school. Experts en gebruikers hebben de servicedocumenten ontwikkeld en geëvalueerd.

Folder.jpg
  Aanbodketeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Checklist evaluatie kaders stellen Checklist waarmee u de kaders kunt evalueren na afloop van het doorlopen van het procesgebied of de examencyclus.
Website.png Handreiking: Keuzedelen Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: examinering en keuzedelen Deze handreiking is te gebruiken bij het opstellen van aanvullingen op de OER, handboek examinering en examenplan voor keuzedelen.
Website.png Handreiking: meer weten over certificaten Deze handreiking geeft een overzicht van de veel gestelde vragen over mbo-certificaten.
Website.png Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examinering In deze handreiking worden drie thema’s rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur beschreven: doorstroom bij aanvullende profieleisen in het basisdeel, anders opbouwen van traditionele stapelopleidingen en keuzedelen benutten bij doorstroom.
Website.png Handreiking: zelf keuzedelen ontwikkelen De handreiking kan gebruikt worden bij het uitwerken van een idee naar een keuzedeel en is dan ook bedoeld voor initiatiefnemers voor het ontwikkelen van keuzedelen. Deze handreiking is als leidraad te gebruiken bij de officiële documenten van SBB voor het indienen van een keuzedeel. Deze handreiking is gebaseerd op de procedures, die door SBB worden gehanteerd.
Website.png Informatie over: cross-overs Het experiment cross-overs biedt mbo-scholen en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.
Website.png Keuzedelen voorbereiding havo Deze handreiking gaat in op de keuzedelen die gebaseerd zijn op de vavo vakken op havo niveau.
Website.png Keuzedelen: facts and figures Na het lezen van deze publicatie weet u voldoende van keuzedelen om er binnen de scholen mee aan de slag te gaan en vanuit de nieuwe structuur de eerste stap richting vernieuwd onderwijs te maken.
Website.png Keuzedelen? Even spieken . . . Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de karakteristieken van de keuzedelen weer.
Website.png Kwalificatiestructuur mbo Link naar de website van SBB met alle kwalificatiedossiers en keuzedelen">Kwalificatiestructuur mbo.
Website.png Leeswijzer: herziene kwalificatiedossiers In de leeswijzer zijn alle elementen uit het kwalificatiedossier voor onderwijs en examinering te vinden.
Website.png Overzicht gepubliceerde keuzedelen SBB heeft een overzicht beschikbaar van alle gepubliceerde keuzedelen en de kwalificaties waaraan deze zijn gekoppeld. Ook is er een overzicht van keuzedelen die de thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren bovensectoraal heeft gekoppeld. Daarnaast is er een ‘was-wordtoverzicht' beschikbaar van het keuzedeelregister. De tabel laat zien welke keuzedelen zijn vervallen en door welke keuzedelen ze zijn vervangen. Op deze site zijn genoemde overzichten te downloaden.
Website.png Overzicht: veelgestelde vragen taal en rekenen Deze handreiking is een naslagwerk en geeft antwoord op vragen van scholen over de relatie tussen de generieke en beroepsspecifieke taal- en rekeneisen.
Website.png Poster kritische succesfactoren Poster (A2-formaat) met de highlights van de juiste factoren voor goed examineren.
Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.
Website.png Regeling Standaarden examenkwaliteit mbo 2017 Met deze nieuwe regeling zijn de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd. Die geven samen de vereiste basiskwaliteit aan op het kwaliteitsgebied examinering en diplomering.
Website.png Stappenplan handboek examinering inhoudsopgave Dit document is bedoeld voor beleidsmedewerkers of examenfunctionarissen die de taak hebben om het handboek examinering te ontwikkelen en/of bij te houden.
Website.png Voorbeeld inhoudsopgave examenreglement Het examenreglement beschrjift de in acht te nemen voorschriften bij de examinering; van inschrijving tot en met diplomering.
Website.png Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Website met de gehele, recente, tekst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs"

Folder.jpg
  Inschrijfketeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs
Website.png Regeling aanvullende eisen toelating mbo. Regeling aanvullende eisen voor toelating tot opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs
Website.png Servicedocument: Passende examinering Met de handreikingen in dit document kan eigen beleid en procedures over passende examinering bij beroepsspecifieke onderdelen worden aanscherpt of aangevuld voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Website.png Vooropleidingseisen mbo De vooropleidingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden bijvoorbeeld andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Deze site van de Rijksoverheid geeft het overzicht.

Folder.jpg
  Bpv-keteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Servicedocument Praktijkovereenkomst Dit is een servicedocument van de MBO Raad waarin alle aspecten van de de bpv-verbintenis aan de orde komen.

Folder.jpg
  Onderwijsketeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking: bindend studieadvies De handreiking geeft uitleg over het bsa: over de achtergrond, wat mag en moet en wat het bsa niet is. Verder geeft de handreiking richting om het schoolbeleid ten aanzien van het bsa te formuleren.
Website.png Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examinering In deze handreiking worden drie thema’s rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur beschreven: doorstroom bij aanvullende profieleisen in het basisdeel, anders opbouwen van traditionele stapelopleidingen en keuzedelen benutten bij doorstroom.
Website.png Stappenplan: Omgaan met generieke en beroepsspecifieke eisen mvt in de herziene kwalificatiedossiers De handreiking is te gebruiken om de juiste afwegingen te maken en beslissingen te nemen en te onderbouwen rond de inrichting en uitvoering van de generieke en beroepsspecifieke examinering van de mvt.
Website.png Tutorial: analyse beroepstaaltaken Het overzicht beroepstaaltaken brengt in beeld waar het kwalificatiedosser integratiemogelijkheden biedt voor taal- en vakonderwijs. Deze tutorial helpt om te bekijken in welke mate het beroep zich leent voor gelijktijdige taal en vakontwikkeling.

Folder.jpg
  Examenketeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Checklist examensetting en afnamecondities Checklist waarmee u nagaat of de examensetting en afnamecondities voldoen aan de eisen die u stelt aan de betrouwbaarheid en validiteit van het examen. Voorafgaand aan het examen!
Website.png Checklist verankering examinering talen en rekenen Checklist om in gesprek met betrokkenen inzicht te krijgen of de examinering van de generieke eisen voor taal en rekenen voldoende gewaarborgd en verankerd is.
Website.png Examentaak Examencommissie Examentaak Examencommissie mbo op basis van wetswijziging WEB 01-08-2016.
Website.png Examentaak afnemen en beoordelen Examentaak mbo Afnemen en beoordelen op basis van wetswijziging WEB m.i.v. 01-08-2016.
Website.png FAQ mbo verklaring Deze handreiking geeft aan hoe scholen een dergelijke instellingsverklaring kunnen vormgeven.
Website.png Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens De handreiking ‘Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens’ geeft mbo-scholen handvatten om beleid op te stellen rondom fraude en onregelmatigheden, en over de beveiliging van examens.
Website.png Handreiking: beoordelingsschaal bij keuzedelen i.h.k.v. de compensatieregeling De handreiking is bruikbaar bij het ontwikkelen van het examenbeleid en examens voor keuzedelen.
Website.png Handreiking: keuzedelen en examinering? Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: stappenplan en raamwerken examens keuzedelen De handreikingen helpt bij het zelf construeren van examens voor keuzedelen en bij het maken van keuzes en het verantwoorden daarvan. De raamwerken zijn te vinden in de procesarchitectuur examinering.
Website.png Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap Publicatie Staatsblad over de generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap">Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap
Website.png Relevant en representatief examineren: even spieken De definitie van relevant en representatief examineren, de steekproef en de aandachtspunten van representatief examineren komen aan de orde in dit spiekbriefje.
Website.png Stappenplan omgaan met generieke eisen mvt in herziene dossiers Stappenplan om de juiste afwegingen te maken en beslissingen te nemen rond de inrichting en uitvoering van generieke en beroepsspecifieke examinering van de mvt.
Website.png Waarderingskader en norm valide exameninstrumenten dekking basis- profieldeel en vakkennis en vaardigheden In deze handreiking staat aan welke eisen de exameninstrumenten moeten voldoen. Deze staan in het Waarderingskader en worden bepaald door de landelijke afspraken over ‘drie routes naar een valide examenproduct’. De handreiking gaat in op de dekking van het exameninstrumentarium, de gevolgen van de herziene kwalificatiestructuur voor de constructie van exameninstrumenten en het werken met representatieve examinering.
Website.png Website Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo Het Servicepunt examinering mbo is hét adres is waar mbo-instellingen terecht kunnen voor actuele informatie over examinering in het mbo. Op de website kunnen betrokken docenten, examenfunctionarissen en managers terecht voor actuele en betrouwbare informatie over (beroepsgerichte) examinering.
Website.png Website valideringexamens.nl Alle informatie rondom borging van valide exameninstrumenten: de zgn. 3 routes; inkoop bij gecertificeerde instanties, zelf construeren binnen de collectieve afspraken of zelf geconstrueerde examens extern laten valideren.

Folder.jpg
  Planningketeniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii