Op- en bijstellen handboek examinering

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenAanbodketen 2.0.jpeg

Op- en bijstellen handboek examinering

In het handboek examinering beschrijft de school haar visie op examinering: de processen en procedures van de examinering, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen bij examinering. Het handboek examinering is toegankelijk voor deze betrokkenen. De informatie moet voor hen snel en eenvoudig beschikbaar zijn. De inhoud van het handboek is afgeleid van de wettelijke kaders, de examenvisie en het examenreglement.

Mogelijke substappen bij het opstellen van het handboek examinering:

  1. Verzamel de bijgestelde examenvisie, het examenreglement en verbeterplannen van vorig jaar.
  2. Bekijk of er, gezien de documenten, aanleiding is om het al bestaande handboek examinering aan te passen.
  3. Pas het handboek examinering aan of stel het handboek op. Gebruik hiervoor het servicedocument Voorbeeld inhoudsopgave handboek examinering.
  4. Dien het handboek examinering in voor vaststelling.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Examentaken mbo 2017 - complete versie 2017 Publicatie van alle examentaken mbo op basis van wetswijziging WEB over examencommissies m.i.v 01-08-2016, versie 2017.
Website.png Handreiking: examinering en keuzedelen Deze handreiking is te gebruiken bij het opstellen van aanvullingen op de OER, handboek examinering en examenplan voor keuzedelen.
Website.png Memorie van Toelichting wijziging (aanscherping) examencommissies Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het mbo en een technische aanpassing.
Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.
Website.png Stappenplan handboek examinering inhoudsopgave Dit document is bedoeld voor beleidsmedewerkers of examenfunctionarissen die de taak hebben om het handboek examinering te ontwikkelen en/of bij te houden.
Website.png Stappenplan omgaan met generieke eisen mvt in herziene dossiers Stappenplan om de juiste afwegingen te maken en beslissingen te nemen rond de inrichting en uitvoering van generieke en beroepsspecifieke examinering van de mvt.
Website.png Voorbeeld inhoudsopgave examenreglement Het examenreglement beschrjift de in acht te nemen voorschriften bij de examinering; van inschrijving tot en met diplomering.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii