Ontwikkelen en voorbereiden

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden 2.0.jpeg

Ontwikkelen en voorbereiden

School en team bepalen jaarlijks wat er nodig is om het onderwijs voor het vastgestelde aanbod aan opleidingen uit te voeren. Voor nieuwe opleidingen of combinaties daarvan betekent dit: ontwikkelen of inkopen van leermateriaal en examens en daarnaast het werven van de nodige bpv-plaatsen. Generieke faciliteiten zoals gebouwen, lesruimten maar ook docenten en instructeurs dienen bij de uitvoering beschikbaar te zijn, maar worden hier buiten beschouwing gelaten.


Voor opleidingen die gecontinueerd worden evalueert het team de bestaande leertaken en het daaronder liggende leermateriaal, examenmateriaal en bpv-plaatsen. Waar nodig of gewenst worden aanpassingen voorbereid.

Het team, of ontwikkelaars namens het team, zet de onderwijsinhoud van de gehele opleiding in een longitudinale planning en maakt op basis hiervan leertaken die door studenten kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van hun leerroute.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Artikel: Onderwijstijd vraagt kwaliteit en geeft ruimte Onderwijstijd is het aantal uren dat studenten onderwijs krijgen. Dit artikel en bijbehorende links geven inzicht in de mogelijkheden om naar eigen inzicht het onderwijsprogramma samen te stellen.
Website.png Beveiliging digitale examens Uitvoerig overzicht van mogelijke technische maatregelen ter voorkoming van digitale fraude.
Website.png Checklist verankering examinering talen en rekenen Checklist om in gesprek met betrokkenen inzicht te krijgen of de examinering van de generieke eisen voor taal en rekenen voldoende gewaarborgd en verankerd is.
Website.png Examentaak Examencommissie Examentaak Examencommissie mbo op basis van wetswijziging WEB 01-08-2016.
Website.png Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens De handreiking ‘Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens’ geeft mbo-scholen handvatten om beleid op te stellen rondom fraude en onregelmatigheden, en over de beveiliging van examens.
Website.png Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap Publicatie Staatsblad over de generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap">Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap
Website.png Keuzedelen: facts and figures Na het lezen van deze publicatie weet u voldoende van keuzedelen om er binnen de scholen mee aan de slag te gaan en vanuit de nieuwe structuur de eerste stap richting vernieuwd onderwijs te maken.
Website.png Keuzedelen? Even spieken … Dit artikel gaat in op vragen rondom keuzedeelverplichting in relatie tot urennormen en onderwijstijd. In dit artikel worden begrippen en formele kaders toegelicht aan de hand van een aantal praktijksituaties.
Website.png Waarderingskader en norm valide exameninstrumenten dekking basis- profieldeel en vakkennis en vaardigheden In deze handreiking staat aan welke eisen de exameninstrumenten moeten voldoen. Deze staan in het Waarderingskader en worden bepaald door de landelijke afspraken over ‘drie routes naar een valide examenproduct’. De handreiking gaat in op de dekking van het exameninstrumentarium, de gevolgen van de herziene kwalificatiestructuur voor de constructie van exameninstrumenten en het werken met representatieve examinering.