Inschrijfketen

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenInschrijfketen 2.0.jpeg

Inschrijfketen

Nadat is vastgesteld welke opleidingen een komende periode worden aangeboden wordt geworven voor (aspirant) studenten. Vaak heeft algemenere voorlichting aan de doelgroep al eerder plaatsgevonden -- vanaf de 2e klas in het vo -- maar in het jaar voor de opleiding van start gaat wordt gericht gecommuniceerd en geworven met het doel dat studenten zich aanmelden.
Na aanmelding volgt doorgaans een check of de student toelaatbaar is. Als dit zo is volgt een meer of minder uitgebreide intake en wordt de student geplaatst voor een opleiding als er voldoende opleidingsplekken beschikbaar zijn -- er kan een wachttijd zijn als de opleiding een instroombeperking (numerus fixus) kent.
Als student en instelling akkoord zijn met de plaatsing ontstaat een juridische verhouding van beide partijen die tot op heden in een verbintenis wordt vastgelegd. Er zijn plannen om de wettelijke verplichting voor een onderwijsovereenkomst (OOK) af te schaffen maar dat verandert aan de juridische posities niet veel: student en instelling verplichten zich tegenover elkaar zich in te spannen opdat de student een passende leerroute volgt en een bijbehorend diploma behaalt.
De juridisch geldige inschrijving wordt gewisseld met het onderwijsdeelname-register van DUO (BRON (OD)) zodat de student mee kan tellen voor de bekostiging van de instelling.

De informatie uit een eventueel aanwezig doorstroomdossier en uit de intake(s) behelst mogelijk een (extra) zorgbehoefte van de student. De vastlegging van deze informatie wordt gekoppeld aan de onderwijsverbintenis.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs Handreiking: Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs
Website.png Regeling aanvullende eisen toelating mbo. Regeling aanvullende eisen voor toelating tot opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs
Website.png Servicedocument: Passende examinering Met de handreikingen in dit document kan eigen beleid en procedures over passende examinering bij beroepsspecifieke onderdelen worden aanscherpt of aangevuld voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Website.png Vooropleidingseisen mbo De vooropleidingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden bijvoorbeeld andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Deze site van de Rijksoverheid geeft het overzicht.