Examenketen

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteit in procesgebiednaar ketenExamenketen 2.0.jpeg

Examenketen

De Examenketen is een schematische weergave van het examenproces in het mbo, inhoudelijk gelijk aan die in de Procesarchitectuur Examinering (PE). Alle stappen die een onderwijsteam, samen met anderen binnen de mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk daarbij aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf construeren van examens en het diplomeren.

De examenketen helpt om kritisch naar het eigen examenproces te kijken, bevindingen op te nemen in de verbeteragenda en de verbeteringen uit te voeren bij de eerstvolgende gelegenheid die zich voordoet.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Checklist examensetting en afnamecondities Checklist waarmee u nagaat of de examensetting en afnamecondities voldoen aan de eisen die u stelt aan de betrouwbaarheid en validiteit van het examen. Voorafgaand aan het examen!
Website.png Checklist verankering examinering talen en rekenen Checklist om in gesprek met betrokkenen inzicht te krijgen of de examinering van de generieke eisen voor taal en rekenen voldoende gewaarborgd en verankerd is.
Website.png Examentaak Examencommissie Examentaak Examencommissie mbo op basis van wetswijziging WEB 01-08-2016.
Website.png Examentaak afnemen en beoordelen Examentaak mbo Afnemen en beoordelen op basis van wetswijziging WEB m.i.v. 01-08-2016.
Website.png FAQ mbo verklaring Deze handreiking geeft aan hoe scholen een dergelijke instellingsverklaring kunnen vormgeven.
Website.png Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens De handreiking ‘Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens’ geeft mbo-scholen handvatten om beleid op te stellen rondom fraude en onregelmatigheden, en over de beveiliging van examens.
Website.png Handreiking: beoordelingsschaal bij keuzedelen i.h.k.v. de compensatieregeling De handreiking is bruikbaar bij het ontwikkelen van het examenbeleid en examens voor keuzedelen.
Website.png Handreiking: keuzedelen en examinering? Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: stappenplan en raamwerken examens keuzedelen De handreikingen helpt bij het zelf construeren van examens voor keuzedelen en bij het maken van keuzes en het verantwoorden daarvan. De raamwerken zijn te vinden in de procesarchitectuur examinering.
Website.png Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap Publicatie Staatsblad over de generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap">Informatie generieke kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap
Website.png Relevant en representatief examineren: even spieken De definitie van relevant en representatief examineren, de steekproef en de aandachtspunten van representatief examineren komen aan de orde in dit spiekbriefje.
Website.png Stappenplan omgaan met generieke eisen mvt in herziene dossiers Stappenplan om de juiste afwegingen te maken en beslissingen te nemen rond de inrichting en uitvoering van generieke en beroepsspecifieke examinering van de mvt.
Website.png Waarderingskader en norm valide exameninstrumenten dekking basis- profieldeel en vakkennis en vaardigheden In deze handreiking staat aan welke eisen de exameninstrumenten moeten voldoen. Deze staan in het Waarderingskader en worden bepaald door de landelijke afspraken over ‘drie routes naar een valide examenproduct’. De handreiking gaat in op de dekking van het exameninstrumentarium, de gevolgen van de herziene kwalificatiestructuur voor de constructie van exameninstrumenten en het werken met representatieve examinering.
Website.png Website Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo Het Servicepunt examinering mbo is hét adres is waar mbo-instellingen terecht kunnen voor actuele informatie over examinering in het mbo. Op de website kunnen betrokken docenten, examenfunctionarissen en managers terecht voor actuele en betrouwbare informatie over (beroepsgerichte) examinering.
Website.png Website valideringexamens.nl Alle informatie rondom borging van valide exameninstrumenten: de zgn. 3 routes; inkoop bij gecertificeerde instanties, zelf construeren binnen de collectieve afspraken of zelf geconstrueerde examens extern laten valideren.