Eigenschap

Bron

Uit TPO 1.2

Dit is een eigenschap van type text.

Showing 20 pages using this property.
A
[https://1drv.ms/b/s!Ar5JQt4wjXMegne6fnTdRd9sUfrM?e=YZwh8H <span title="Instructie voor het afnemen van de AMN toelatingstoets">AMN instructie</span>]  +
[https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/aanbesteding-inkoop-examendiensten/ <span title="Deze handreiking gaat over het rechtmatig inkopen van examendiensten.">Aanbesteding inkoop examendiensten</span>]  +
[https://1drv.ms/b/s!Ar5JQt4wjXMegnR5kvLR6UJ_mdRE?e=vvPc3c <span title="Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de studieovereenkomst, alsmede overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, welke wordt aangegaan met Maas College.">Algemene voorwaarden</span>]  +
[https://onderwijsenexaminering.nl/kwaliteit/onderwijstijd/onderwijstijd/ <span title="Onderwijstijd is het aantal uren dat studenten onderwijs krijgen. Dit artikel en bijbehorende links geven inzicht in de mogelijkheden om naar eigen inzicht het onderwijsprogramma samen te stellen.">Artikel: Onderwijstijd vraagt kwaliteit en geeft ruimte</span>]  +
B
[https://1drv.ms/b/s!Ar5JQt4wjXMeglYOFGFcq24dFgj7 <span title="Tijdens de BPV past de studente de opgedane theoretische en praktische kennis en vaardigheden in echte beroepssituaties toe. Dit doet de student aan de hand van de opdrachten, opgesteld door de opleiding.">BPV PROCEDURE BIJ START</span>]  +
[https://1drv.ms/b/s!Ar5JQt4wjXMeglfi1hKIZdxAfFpf?e=fBzT2n <span title="BPV procedure aangaande praktijkovereenkomst">BPV procedure(POK)</span>]  +
[https://1drv.ms/b/s!Ar5JQt4wjXMegn2rKTsoLEtVGdDJ?e=EvTnqp <span title="De beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel van je mbo-opleiding. Tijdens je BPV pas je de theoretische en praktische kennis en vaardigheden uit de opleiding toe en leer je nieuwe vaardigheden. Je krijgt een goed beeld wat je later in je beroep te wachten staat. In deze BPV-gids informeren we je over de belangrijke stappen voor de BPV-periode en waar je aan moet denken.">BPV-gids</span>]  +
[https://onderwijsenexaminering.nl/app/uploads/Basistekst-keuzedelen-voor-studenten-v.1.0.pdf <span title="Deze tekst kunt u gebruiken om studenten te informeren over de keuzedelen.">Basistekst over keuzedelen – voor studenten</span>]  +
[https://pe.onderwijsenexaminering.nl/assets/files/Beveiliging%20_Toetsingskader_examinering_1017.pdf <span title="Uitvoering overzicht van mogelijke technische maatregelen ter voorkoming van digitale fraude">Beveiliging digitale examens</span>]  +
[https://1drv.ms/w/s!Ar5JQt4wjXMegkcYb4xCMGDEpDBS?e=X4wDRl <span title="Bevestiging definitieve toelating Maascollege">Bevestigingsbrief Maascollege intake</span>]  +
[https://onderwijsenexaminering.nl/publicaties/bewaartermijnen-examengegevens-2/ <span title="Deze publicatie geeft antwoord op de vraag welke (wettelijke) bewaartermijnen gelden voor officiële documenten voor examinering en diplomering, en op de vraag wat er na afloop met deze documenten moet gebeuren.">Bewaartermijnen examengegevens</span>]  +
[https://1drv.ms/b/s!Ar5JQt4wjXMegnKWjGrE7g4mt9Vw?e=wTzeU5 <span title="Maas College zet zich in op continue verbetering van zowel processen als de producten, beroepspraktijkvorming en examinering. Maas College wil voldoen aan de verwachtingen van de studenten, de arbeidsmarkt en de onderwijsinspectie. Middels evaluaties worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd, waarbij tevredenheid van de studenten, leerbedrijven en docenten wordt gemeten">Blokevaluatie</span>]  +
[https://www.s-bb.nl/bpvprotocol <span title="In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).">Bpv protocol</span>]  +
C
[https://1drv.ms/b/s!Ar5JQt4wjXMeglWOzL_j2sSJsSJi <span title="Handige checklist om alle facetten van de BPV goed te laten verlopen">CHECKLIST BPV</span>]  +
[https://pe.onderwijsenexaminering.nl/assets/files/Checklist_evaluatie_procesgebied_kaders_stellen.docx <span title="Checklist waarmee u de kaders kunt evalueren na afloop van het doorlopen van het procesgebied of de examencyclus.">Checklist evaluatie kaders stellen</span>]  +
[https://pe.onderwijsenexaminering.nl/assets/files/Checklist_van_examensetting_en_afnamecondities_voorafgaand_aan_examen.docx <span title="Checklist waarmee u nagaat of de examensetting en afnamecondities voldoen aan de eisen die u stelt aan de betrouwbaarheid en validiteit van het examen. Voorafgaand aan het examen!">Checklist examensetting en afnamecondities</span>]  +
[https://pe.onderwijsenexaminering.nl/assets/files/PE20/construeren/Checklist_verankering_examinering_NL_MVT_en_rekenen%20(generiek)_v2.0_0818.docx <span title="Checklist om in gesprek met betrokkenen inzicht te krijgen of de examinering van de generieke eisen voor taal en rekenen voldoende gewaarborgd en verankerd is.">Checklist verankering examinering talen en rekenen</span>]  +
[http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/download/servicedocumenten/20160620-cohortenoverzicht-examinering-generieke-onderdelen-vs-1-4.pdf <span title="Link naar het meest recente cohortenschema voor generiek taal en rekenen mbo">Cohortenschema taal en rekenen</span>]  +
[https://1drv.ms/w/s!Ar5JQt4wjXMegyPsdagAb4crOMuw <span title="Concept Personeelsplan">Concept Personeelsplan</span>]  +
D
[https://pe.onderwijsenexaminering.nl/assets/files/Notitie%20Helderheid%202004.pdf <span title="Deel van een notitie van het ministerie van OCW waarin wet- en regelgeving over examinering in het buitenland nader wordt geduid">Deelnotitie Helderheid (2004)</span>]  +