Diplomeren

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedDiplomeren en certificeren.jpeg

Diplomeren

Zodra de examencommissie van de mbo-school heeft vastgesteld dat alle resultaten van alle examenonderdelen aan de gestelde diploma- en exameneisen (de slaag-/zakregelingen) van de betreffende kwalificatie voldoen, reikt de commissie een diploma uit met een bijbehorende resultatenlijst. Wanneer de kandidaat in voldoende mate aan de eisen van een certificeerbare eenheid heeft voldaan, mag de examencommissie van de school een certificaat uitreiken.


Diploma en resultatenlijst
De inhoud van het diploma en de resultatenlijst bestaat uit een aantal vaste onderdelen die de mbo-school standaard moet vermelden: de naam waaronder de kwalificatie in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) is vermeld, het Crebo-nummer van de kwalificatie en de naam van de mbo-school waar de student is ingeschreven. Op beide waardepapieren staat de zinsnede “De ondergetekenden verklaren dat het examen, bedoeld in artikel 7.4.2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, met goed gevolg heeft afgelegd.”


De examencommissie ondertekent beide waardepapieren. Het diploma en de resultatenlijst zijn voorzien van ten minste zes verschillende veiligheidskenmerken. Behaalde resultaten van de generieke onderdelen Nederlands, Engels en rekenen drukt de school uit met een cijfer op een tienpuntsschaal. Voor diplomering moet de mbo-student voldoen aan de kwalificatie-eisen voor Loopbaan en Burgerschap.


Weergave behaalde resultaten
Behaalde resultaten van de specifieke (beroepsgerichte) onderdelen brengt de school tot uitdrukking door het niveau van de kerntaken van de betreffende kwalificatie te vermelden. Het behaalde resultaat van een kerntaak wordt uitgedrukt op de resultatenlijst met een driepunts-, vijfpunts- of tienpuntsschaal. Hiervoor mogen mbo-scholen zowel woorden als cijfers gebruiken.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)