Beoordelen examen

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedExamineren 2.0.jpeg

Beoordelen examen

Tijdens en na de uitvoering van het examen wordt door één of meerdere beoordelaars beoordeeld of de student aan de exameneisen voldoet. Dit gebeurt op basis van vaste procedure met gebruik van het exameninstrument en het beoordelingsformulier.

Mogelijke substappen:

  1. Bekijk de prestatie(s) van de individuele student en maak hiervan aantekeningen.
  2. Bespreek en vergelijk uw waarnemingen met de (eventuele) mede-beoordelaar.
  3. Vul de beoordelingsformulieren in.
  4. Stel een proces-verbaal op over het verloop van het examen.
  5. Koppel de (voorlopige) beoordeling terug aan de student. Let op: de examencommissie stelt het definitieve oordeel vast.
  6. Rapporteer de bevindingen aan de examencommissie
  7. Kijk terug op het proces van het beoordelen. Benoem en beschrijf wat er goed gaat en leg verbeterpunten vast.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Examentaak Examencommissie Examentaak Examencommissie mbo op basis van wetswijziging WEB 01-08-2016.
Website.png Examentaak afnemen en beoordelen Examentaak mbo Afnemen en beoordelen op basis van wetswijziging WEB m.i.v. 01-08-2016.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Aanbesteding inkoop examendiensten Deze handreiking gaat over het rechtmatig inkopen van examendiensten.
Website.png Checklist examensetting en afnamecondities Checklist waarmee u nagaat of de examensetting en afnamecondities voldoen aan de eisen die u stelt aan de betrouwbaarheid en validiteit van het examen. Voorafgaand aan het examen!
Website.png Examendeelnemers en de bpv-diploma-eis Deze handreiking geeft aan hoe te handelen als u te maken krijgt met zij-instromers en eventueel vrijstelling wilt geven voor de bpv-diploma-eis.
Website.png Examentaak Examencommissie Examentaak Examencommissie mbo op basis van wetswijziging WEB 01-08-2016.
Website.png Examentaak Managen examinering Examentaak mbo Managen
Website.png Examentaak afnemen en beoordelen Examentaak mbo Afnemen en beoordelen op basis van wetswijziging WEB m.i.v. 01-08-2016.
Website.png Examineren in het buitenland Deze korte publicatie beschrijft welke wettelijke mogelijkheden mbo-instellingen hebben voor de verwerking van (resultaten van) onderwijs, bpv en examinering in het buitenland.
Website.png Examineren studenten met extra ondersteuningsvraag In deze handreiking vindt u informatie over het verlenen van vrijstellingen voor studenten met een beperking en welke studenten met een beperking in aanmerking komen voor een aangepast examen.
Website.png Handreiking : Exameninstrumenten vaststellen en werken met ‘drie routes naar een valide exameninstrument’ Deze handreiking geeft informatie over het borgen van de kwaliteit van exameninstrumenten, het vaststellen daarvan en de consequenties van het werken volgens de drie routes naar een valide exameninstrument.
Website.png Handreiking examinering in de beroepspraktijk Deze handreiking biedt houvast bij het maken van deze keuzes bij zowel de examinering in de reële beroepspraktijk als bij de beoordeling van de beroepspraktijkvorming (bpv).
Website.png Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens De handreiking ‘Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens’ geeft mbo-scholen handvatten om beleid op te stellen rondom fraude en onregelmatigheden, en over de beveiliging van examens.
Website.png Handreiking: keuzedelen en examinering? Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: stappenplan en raamwerken examens keuzedelen De handreikingen helpt bij het zelf construeren van examens voor keuzedelen en bij het maken van keuzes en het verantwoorden daarvan. De raamwerken zijn te vinden in de procesarchitectuur examinering.
Website.png Servicedocument: Passende examinering Met de handreikingen in dit document kan eigen beleid en procedures over passende examinering bij beroepsspecifieke onderdelen worden aanscherpt of aangevuld voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Website.png Waarderingskader en norm valide exameninstrumenten dekking basis- profieldeel en vakkennis en vaardigheden In deze handreiking staat aan welke eisen de exameninstrumenten moeten voldoen. Deze staan in het Waarderingskader en worden bepaald door de landelijke afspraken over ‘drie routes naar een valide examenproduct’. De handreiking gaat in op de dekking van het exameninstrumentarium, de gevolgen van de herziene kwalificatiestructuur voor de constructie van exameninstrumenten en het werken met representatieve examinering.