Aanbodketen

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenAanbodketen 2.0.jpeg

Aanbodketen

Jaarlijks voert de instelling analyses uit van de arbeidsmarkt, van de kansen van studenten op bpv-plaats en op werk, van de regionale opleidingsvraag en van omgevingsfactoren zoals verandering van wet- en regelgeving, (geplande) innovaties bij bedrijven in de regio, mogelijke subsidies, samenwerking of ondoelmatige concurrentie. Daarnaast bepaalt de instelling wat de sterke en zwakke punten van de organisatie zijn en reflecteren teams op hun visie op onderwijs en examinering.
Op grond van de uitkomsten van het voorwerk en de mogelijkheden die de kwalificatiestructuur biedt wordt vastgesteld welke opleidingen zullen worden gestopt of gecontinueerd, en welke opleidingen worden aangepast of nieuw ontwikkeld.
Per opleiding in het aanbod stelt het team een onderwijsplan op, waarbij ook keuzedelen worden betrokken. Tevens wordt het examenplan gemaakt, na eventuele bijstelling van de kaders en het handboek examinering.
Het team publiceert de Onderwijs- en examenregeling en communiceert over onderwijs- en examenplan met studenten en belangstellenden.

De benodigde voorzieningen worden vervolgens bepaald aan de hand van het onderwijsplan en het examenplan.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Checklist evaluatie kaders stellen Checklist waarmee u de kaders kunt evalueren na afloop van het doorlopen van het procesgebied of de examencyclus.
Website.png Handreiking: Keuzedelen Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: examinering en keuzedelen Deze handreiking is te gebruiken bij het opstellen van aanvullingen op de OER, handboek examinering en examenplan voor keuzedelen.
Website.png Handreiking: meer weten over certificaten Deze handreiking geeft een overzicht van de veel gestelde vragen over mbo-certificaten.
Website.png Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examinering In deze handreiking worden drie thema’s rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur beschreven: doorstroom bij aanvullende profieleisen in het basisdeel, anders opbouwen van traditionele stapelopleidingen en keuzedelen benutten bij doorstroom.
Website.png Handreiking: zelf keuzedelen ontwikkelen De handreiking kan gebruikt worden bij het uitwerken van een idee naar een keuzedeel en is dan ook bedoeld voor initiatiefnemers voor het ontwikkelen van keuzedelen. Deze handreiking is als leidraad te gebruiken bij de officiële documenten van SBB voor het indienen van een keuzedeel. Deze handreiking is gebaseerd op de procedures, die door SBB worden gehanteerd.
Website.png Informatie over: cross-overs Het experiment cross-overs biedt mbo-scholen en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.
Website.png Keuzedelen voorbereiding havo Deze handreiking gaat in op de keuzedelen die gebaseerd zijn op de vavo vakken op havo niveau.
Website.png Keuzedelen: facts and figures Na het lezen van deze publicatie weet u voldoende van keuzedelen om er binnen de scholen mee aan de slag te gaan en vanuit de nieuwe structuur de eerste stap richting vernieuwd onderwijs te maken.
Website.png Keuzedelen? Even spieken . . . Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de karakteristieken van de keuzedelen weer.
Website.png Kwalificatiestructuur mbo Link naar de website van SBB met alle kwalificatiedossiers en keuzedelen">Kwalificatiestructuur mbo.
Website.png Leeswijzer: herziene kwalificatiedossiers In de leeswijzer zijn alle elementen uit het kwalificatiedossier voor onderwijs en examinering te vinden.
Website.png Overzicht gepubliceerde keuzedelen SBB heeft een overzicht beschikbaar van alle gepubliceerde keuzedelen en de kwalificaties waaraan deze zijn gekoppeld. Ook is er een overzicht van keuzedelen die de thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren bovensectoraal heeft gekoppeld. Daarnaast is er een ‘was-wordtoverzicht' beschikbaar van het keuzedeelregister. De tabel laat zien welke keuzedelen zijn vervallen en door welke keuzedelen ze zijn vervangen. Op deze site zijn genoemde overzichten te downloaden.
Website.png Overzicht: veelgestelde vragen taal en rekenen Deze handreiking is een naslagwerk en geeft antwoord op vragen van scholen over de relatie tussen de generieke en beroepsspecifieke taal- en rekeneisen.
Website.png Poster kritische succesfactoren Poster (A2-formaat) met de highlights van de juiste factoren voor goed examineren.
Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.
Website.png Regeling Standaarden examenkwaliteit mbo 2017 Met deze nieuwe regeling zijn de landelijke standaarden voor de examenkwaliteit van examens en de bijbehorende normering gewijzigd. Die geven samen de vereiste basiskwaliteit aan op het kwaliteitsgebied examinering en diplomering.
Website.png Stappenplan handboek examinering inhoudsopgave Dit document is bedoeld voor beleidsmedewerkers of examenfunctionarissen die de taak hebben om het handboek examinering te ontwikkelen en/of bij te houden.
Website.png Voorbeeld inhoudsopgave examenreglement Het examenreglement beschrjift de in acht te nemen voorschriften bij de examinering; van inschrijving tot en met diplomering.
Website.png Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Website met de gehele, recente, tekst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs"